Artisana

Artisana의 인기상품 칼로리와 영양정보.

인기 상품

서빙 사이즈 칼로리
코코넛버터
2테이블스푼 (32g)
210
아몬드버터
1인분 (32g)
190
타히니버터
1인분 (32g)
190
Tahini
2스푼 (32g)
190
Raw Almond Nut Butter
2티스푼 (32g)
180
Hazelnut Cacao Spread
2큰술 (32g)
170
Raw Coconut Butter
1 tbsp (16g)
110
Raw Pecan Butter
2스푼 (32g)
210
Raw Cashew Butter
2 테이블 스푼 (32g)
180
코코넛 오일
1테이블스푼 (14ml)
135

더 많은 Artisana의 인기제품

버터 아몬드 버터
코코넛 타히니